Børnene tilbringer mange timer på skolen og lærere og skolekammerater spiller en stor rolle  i deres hverdag.

Karakteristika for Vestbirk Friskole:

  1. Varmt, nært og trygt miljø
  2. Børnene er i centrum
  3. Dygtige og engagerede lærere
  4. Differentieret undervisning
  5. Reel forældreindflydelse

 

Varmt, nært og trygt miljø

Børn lærer kun optimalt, hvis de er trygge ved klassekammerater og lærere. Derfor lægger vi stor vægt på, at vore elever - også på tværs af klasserne - udviser omsorg og respekt for hinanden. Dette fremmes bl. a. ved daglig morgensang, fælles emnedage og lejrskoler. Lærerværelsets dør er altid åben.

Børnene er i centrum

Vestbirk Friskole er inspireret af den friskoletradition, som har sine rødder i Grundtvig og Kolds tanker om skole og undervisning.

Derfor er børnene i centrum for undervisningen. Der tages afsæt i deres forståelse og viden, og undervisningen differentieres, således at alle gives mulighed for at tilegne sig viden og nye kundskaber. 

 

Dygtige og engagerede lærere

Skolens lærere er fundamentet i den daglige undervisning. Lærerne møder eleverne på det faglige niveau de er, og arbejder i fællesskab med eleven frem mod et mål om at dygtiggøre sig. Har en elev brug for ekstra støtte til nogle fag, tager lærerne hånd om eleven på en professionel og omsorgsfuld måde. De lægger et stort stykke arbejde i at tilpasse undervisningen, så alle eleverne er med på højest mulige faglige niveau. Skolens lærere er meget engagerede i skolen og der er et naturligt, nært og venskabeligt forhold med gensidig respekt lærere og elever imellem.

 

Differentieret undervisning

Børnene møder skolen med vidt forskellige forudsætninger. Fælles for børnene er det dog, at de kun tilegner sig ny viden og forståelse, nye kundskaber og færdigheder, hvis den undervisning der gives, har det rette forhold mellem kendt og ukendt. Ud fra denne tankegang har alle elever krav på faglige udfordringer, men opgaverne der stilles, og forventningerne til deres løsning, vil være forskellige fra elev til elev. Skolen søges både af forældre som især er optaget af, at de små klassekvotienter medvirker til, at deres barn når et højt fagligt niveau og af forældre til børn, som har særligt behov for små og overskuelige rammer.

Reel forældreindflydelse

Forældrene på vores friskole gør en forskel. De har med deres skolevalg tilkendegivet, at deres børns skolegang er betydningsfuld. Derfor bliver der også lyttet til dem i dagligdagen, på klassemøder og stormøder. Forældrene udstikker de overordnede linier for skolens virksomhed via den forældrevalgte bestyrelse.