Evaluering

Hvad evaluerer vi og hvordan.

At undervise er en stadig evalueringsproces, hvor man i forhold til ens forberedelse efterfølgende reflekterer over, hvordan det gik:

  • Var eleverne engagerede?
  • Nåede klassen det planlagte?
  • Var der valgt en passende arbejdsform?
  • Osv.

Lærernes evaluering af undervisningen foregår forskelligt på de forskellige alderstrin og i de forskellige fag, ligesom der er plads til forskelle mellem lærernes evalueringsmetoder. Den vigtigste evaluering foregår i dagligdagen som en del af undervisningen. Med en gennemsnitlig klassekvotient på ca. 10 børn har læreren godt indblik i den enkelte elevs niveau. Desuden gennemføres forskellige tests i det omfang vi finder det relevant – ud fra den indstilling at der testes for børnenes skyld – ikke for testens.

Eleverne har desuden en logbog der anvendes som portefolio og/eller til refleksion over undervisningsforløbene – afhængigt af alderstrin.

 

Her følger en beskrivelse af nogle af de metoder der aktuelt benyttes:

 

Lillegruppen

0. kl.

Daglig opfølgning af det lærte.

Jævnlig tegnes der til det lærte.

Elevernes evalueringsskema gennemgås ved forældresamtaler.

Ved skoleårets afslutning laves abc-test og tal-test.

 

1.-2. kl. Fagligt dansk: 2-3 årlige tests (med vægt på fonem/grafem, fonologisk analyse og sætningsanalyse)

Når testresultaterne giver anledning til det afdækkes læsevanskelighederne individuelt og der gives opfølgende opgaver.

Staveudviklingen følges ved diktat og skrivning.

Personligt, individuelt, socialt:

Løbende registrering af udvikling og evt. problematikker.

Løbende kontakt med forældre herom.

Skriftlig beskrivelse/vurdering af faglig og social udvikling/standpunkt/kompetencer forud for elevsamtaler – to gange årligt.

Nogle gange udfylde eleverne selvevalueringsskema forud for forældresamtalerne.

 

Mellemgruppen

Dansk:

Der evalueres gennem samtaler og diktat.

Hver gang eleverne præsterer noget skriftligt, får de en skriftlig vurdering af opgaven. Det noteres i et system med tildeling af ”krydser” hvordan deres præstation er, i forhold til det der hver især magter. Dette efterfølges med en samtale, hvis det er nødvendigt.

St. 4-5-test til analyse af stavning 2 gange årligt.

SL 60 el. SL 40 test til beskrivelse af læseniveau kan blive brugt.

 

Matematik:

Løbende registrering af udvikling/kompetencer via skriftlig aflevering ugentligt.

Øje for den mundtlige fremstilling, matematikforståelse, hovedregning, logik

Beskrivelse/vurdering af faglig udvikling/standpunkt/kompetencer i elevsamtale – en eller to gange årligt.

 

Storegruppen

Dansk

Hver gang eleverne præsterer noget skriftligt, får de en skriftlig vurdering af opgaven. Det noteres i et system med tildeling af ”krydser” hvordan deres præstation er, i forhold til det der hver især magter. Dette efterfølges med en samtale, hvis det er nødvendigt.

Inden forældresamtalen udfylder eleverne et evalueringsskema, hvor de evaluerer sig selv

Der gives løbende mundtlig feedback på deres præstationer.

Stavetest St. 6-7.

 

Matematik, engelsk, fysik:

Inden den sidste af de to årlige forældresamtaler spørges der til den enkelte elevs:

Udbytte af undervisningen.

Engagement og ansvarlighed.

Arbejdsindsats.

Ordenssans.

Lyst til samarbejde.

Syn på undervisningen mm.

 

I matematik og fysik laves af og til små testopgavesæt for at lærer og elever kan få afdækket det faglige niveau. Ved slutningen af 7. Kl. får eleverne en diagnostiserende test i  færdighedsregning og problemregning.

I 8. klasse forberedes eleverne til overgang til eksamensskoler ved, at der gennemføres og "trænes" i standadiserede tests i nogle fag. Resultaterne af disse tests indgår i vores evaluering af undervisningen.

Orienteringsfag: Elevernes udbytte af undervisningen følges i klasseundervisningen i form af feed-back i dialogerne på klassen, ved præsentationer af egne produkter efter gruppearbejde. I biologi anvendes små skriftlige prøver, udarbejdet til brug efter gennemgang af de enkelte emner i det anvendte lærebogssystem.

Den samlede undervisning evalueres løbende ved lærermøder mv. 

Skolens bestyrelse følger evalueringen, dels som iagttagende forældre, dels på baggrund af tilsynsrapporten.

Ved to årlige pædagogiske dage evalueres årets undervisning af lærere og ledelse mhp. målsætning og opfølgning.

Den tilsynsførendes besøg efterfølges af samtaler med lærere og leder om de forhold den tilsynsførende ønsker klarlagt eller udviklet. Dette bliver fulgt op på følgende tilsynsbesøg og beskrives i tilsynsrapporten. De sidste års emner har været forbedret faglokale til fysik/kemi, udbygning af skolens IT-udstyr og brugen af dette, specialundervisningslærers formidling af metoder til faglærerne (er gennemført som lærer-til lærer kursus) På baggrund af evalueringen af de foregående skoleår og fremskrivning af elevtallet var der  forrige skoleår fokus på, at undervisningen i Storegruppen skal faciliteres af nyt og større undervisningslokale til samling af gruppen.

I evalueringen af sidste forrige års samlede undervisning bemærkede vi en faldende kvalitet/fokus på elevernes færdigheder i mundtlig fremstilling. Der er derfor lagt vægt på, især de større, elevers aktive deltagelse i morgendsamlingerne, idet der stilles større krav til disponering af fremlæggelse af praktikforløb mm. Dette har været vanskliggjort af restriktioner ved morgensamlinger grundet Corona, men vil blive gennemføret i skoleåret 21-22

Specialundervisning: Vi skal have større fokus på brugen af it hjælpemidler til ordblinde. Dette gøres i første omgang ved fælles introduktion v/Karsten (aug/sept, når vi har fået de sidste computere hjem) . De fire ordblinde elever i 8. klasse og een lærer  følger ugeskursus (Hede Nielsen Fondens "Boostcamp" ) og forventes at bidrage med og dele aktiuel viden til implementering i IT-rygsække og tilsvarende teknologi.

Tilbud om læseløft i 1-2 klasse som tidlig indsats INDEN vaks fortsættes.

Faglig fordybelse ved større blokke er blevet tilgodeset i skemaet for 21-22. Detter er sket.

It-fagplan: I storegruppen lærer 6.klassen i starten af skoleåret hvad de skal kunne.

Et særligt indsatsområde skal være friskoleånden som skal indlæres på ny efter corona, hvor vi ikke har kunnet samles, synge osv.

August 2021