Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Vestbirk Friskole:
1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
609005
Skolens navn:
Vestbirk Friskole
1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Arne Pedersen
2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet
undervisningen, på de enkelte datoer.
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende
10-10-2019 0. klasse, 1.
klasse, 2. klasse
Dansk Humanistiske fag Arne Pedersen
10-10-2019 5. klasse Matematik Naturfag Arne Pedersen
10-10-2019 8. klasse Dansk Humanistiske fag Arne Pedersen
10-10-2019 7. klasse Tysk Humanistiske fag Arne Pedersen
03-03-2020 3. klasse dansk Humanistiske fag Arne Pedersen
03-03-2020 6.-7.-8. klasse Dansk Humanistiske fag Arne Pedersen
03-03-2020 5.-6. klasse Historie Humanistiske fag Arne Pedersen
03-03-2020 6. klasse Geografi Naturfag Arne Pedersen
03-03-2020 2.-3. klasse Idræt Praktiske/musiske
fag
Arne Pedersen
2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Tilsynet foregår ved, at jeg deltager i et antal lektioner fordelt på de fleste klassetrin og i et bredt udvalg af skolens
fag. Jeg iagttager klasselokaler, faglokaler og udearealer. Jeg kigger på de anvendte undervisningsmaterialer, jeg
taler med børnene og ser på relevante elevarbejder.
Min opgave er naturligvis at være kontrollant, men i lige så høj grad at være en kærligt/kritisk sparringspartner i
forhold til de iagttagelser, jeg gør mig. Jeg har været på tilsynsbesøg i to skoledage i ti lektioner fordelt på alle
klassetrin og rimeligt fordelt mellem humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk/musiske fag. Jeg deltager også
i læsebåndet og morgensamlingerne.
I forbindelse med hvert tilsynsbesøg afholder jeg møde med skolens leder. Ved disse møder bliver jeg særdeles
grundigt orienteret om alle relevante forhold, lige som vi drøfter de iagttagelser, jeg har gjort mig i forbindelse
med tilsynet. I år har vi blandt andet drøftet lærernes efteruddannelse, byggeplanerne, skolens håndtering af
udfordrede elever og skolens evalueringsformer. Jeg har fået svar på alt, hvad jeg har spurgt om, og jeg har fået
forelagt alt relevant skriftligt materiale. Under mine tilsynsbesøg har jeg kunnet tale med elever og lærere, lige
som jeg har kunnet færdes på skolen, hvor jeg ønskede det. Jeg tilrettelægger selv tilsynet, forstået på den måde,
at jeg fortæller skolelederen, hvilke timer jeg ønsker at overvære. Jeg deltager også i uanmeldt undervisning, når
det er belejligt.
3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale,
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet
undervisningssprog end dansk.
3.1 Uddybning
4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
4.1 Uddybning
Vestbirk Friskole følger folkeskolens forenklede mål med visse undtagelser som for eksempel det særlige fag
KUNA. Skolen tilbyder både fag fra den traditionelle fagrække og tværfaglige fag som KUNA, emneuger og
læsebånd. Undervisningstilbuddet er godt fordelt mellem humanistiske, naturfaglige og praktisk/musiske fag. På
grund af skolens størrelse undervises der både på de enkelte klassetrin og i større grupper på tværs af
klassetrinnene. I det omfang det skønnes nødvendigt på grund af gruppens størrelse, eller hvis der er elever med
særlige behov, undervises der med tolærerordning. Undervisningen på Vestbirk Friskole er fra lærernes side
velforberedt og meget varieret. Alle lærere i alle fag udarbejder fagplaner, som opbevares på skolens kontor.
Fagplanerne følges temmelig systematisk, idet der dog er rum for fleksibilitet og improvisation, som da en elev
havde været på et længere ophold i Australien. Dette affødte en spændende geografitime i 6. klasse om
Australien. Undervisningen i de humanistiske fag er traditionel og af høj kvalitet. Jeg overværede et danskforløb
med 36 elever på tre klassetrin, hvor man arbejdede med spændende og temmelig kompliceret litteratur. På trods
af at temaet var ganske vanskeligt, lavede de to lærere et forløb, så samtlige elever var dybt engagerede. Det
skyldtes ikke mindst, at de stillede opgaver var så tilpas varierede, at de passede fint til hver enkelt gruppe. Både
de fagligt stærke og de mindre stærke fik fint udbytte af undervisningen. Naturfagene har fået indrettet lokaler i
den senest restaurerede del af skolen og råder således over velegnede faciliteter. De praktisk/musiske fag
prioriteres højt på skolen. Der arbejdes i løbet af året frem til en skolekoncert, hvor alle skolens elever enten
præsterer på et instrument eller ved sang. Der arbejdes meget for at motivere elevernes musikalitet.
Faglokalenerne til de praktisk/musiske fag er gode og velegnede.
Efter at eleverne i lillegruppen er blevet læsescreenede, udtages de elever, der skønnes at have behov for ekstra
læsetræning. I en periode over fire måneder arbejdes der med disse elever i små grupper. Skolen støtter i øvrigt
de udfordrede elever ved tolærerordninger, undervisningsdifferentiering og ved at lave individuelle ordninger, når
det er nødvendigt.
I skoleforløbet tilbydes eleverne på hvert klassetrin forskellige former for lejrskoler. Disse kan have form at ”ryste
sammen ture” i naturen, skolebytninger, kulturrejser til København eller en udenlandsrejse. Skolen forsøger i
øvrigt at begrænse flyvning så meget som muligt. Bygningsmassen består af en nyrestaureret del og en mere slidt
del. I den nye del er der som nævnt gode faciliteter til naturfag, og der er blandt andet en velfungerende
gymnastiksal, hvor jeg overværede en idrætstime med 18 krudtugler i 2. og 3. klasse, der med maksimal energi
lavede opvarmningsøvelser og fortræning til basketball. Skolens ældre bygningsmasse trænger til en kærlig hånd,
hvilket heldigvis er under forberedelse. Selvom lærerne pt har meget beskedne arbejdsrum, skal det dog nævnes,
at det lillebitte lærerværelse faktisk fungerer som et godt sparringsrum for. Lærerne er meget gode til at støtte
hinanden og til at videndele. Der udveksles virkelig megen information i det lille lærerværelse.
Samlet set er det min vurdering, at skolen leverer et godt undervisningstilbud, og at det står mål med, hvad der
kræves i folkeskolen.
5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
5.1 Uddybning
Se ovenover.
6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
6.1 Uddybning
Se ovenover.
7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
7.1 Uddybning
Vestbirk Friskole er en prøvefri skole. Derfor kan man ikke måle elevernes standpunkt ved at se på karakterer og
prøveresultater. Jeg vurderer blandt andet elevernes standpunkt ved at følge undervisningen og ved at se på
elevernes skriftlige arbejder. Eleverne er generelt aktive og engagerede i undervisningen. Der er ro, når timerne
starter, der er lytte- og spørgelyst, og der er fin koncentration, når eleverne skal arbejde i grupper. Når jeg ser på
elevernes skriftlige arbejde, kan jeg konstatere, at der er relativt stor niveauforskel, men at det gennemsnitlige
niveau er pænt i alle fag. Tonen mellem lærere og elever og eleverne imellem er tillidsfuld og positiv, hvilket er
medvirkende til at skabe et godt læringsmiljø. Vestbirk Friskole rekrutterer en del elever i løbet af skoleforløbet.
Relativt få starter i børnehaveklassen, en del kommer til i løbet af de første skoleår. Det stiller særlige krav til
skolen om at sikre, at alle elever har et acceptabelt standpunkt. Det sker blandt andet ved, at eleverne bliver
systematisk testet i alle relevante fag lige fra børnehaveklasse til 8. klasse. Eleverne udfylder flere gange i
skoleforløbet selvevalueringsskemaer, som anvendes i forbindelse med forældresamtalerne. Skolen sikrer således
løbende, at elevernes faglige niveau er, som det skal være. Det er min vurdering, at elevernes standpunkt samlet
set lever op til det, man kan forvente i folkeskolen.
8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen?
Ja
8.1 Uddybning
Se ovenover.
9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
9.1 Uddybning
Se ovenover
10. Fører skolen til prøve i historie?
Nej
10.1 Årsag
Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6
10.3 Uddybning
11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen
Ja
11.1 Uddybning
Se ovenover.
12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som
det danske med frihed og folkestyre?
Ja
12.1 Uddybning
Af skolens værdigrundlag fremgår det, at der styres efter demokratiske erfaringer, hvor den enkeltes frihed,
mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværd er centrale omdrejningspunkter. Det lever skolen op til på
mange måder. Den daglige undervisning er præget af åbne samtaler om den verden, der omgiver børnene. Der
bliver lyttet til børnenes synspunkter, og lærerne er gode til at lukke verden op for børnene. Skolen inviterer
gæster ind fra det omgivende samfund for eksempel, når der samarbejdes med Horsens Provsti om besøg, hvor
der fortælles om det gamle og det nye testamente. Eller skolen sender børnene ud i verden for eksempel på
kulturrejse til København, hvor man om muligt besøger folketinget. Skolen har ikke noget elevråd, men eleverne i
de tre grupper har løbende muligheder for at evaluere skolegangen. Drenge og piger leger og arbejder
konstruktivt og i tillid med hinanden.
13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja
13.1 Uddybning
Se ovenover.
14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsog
menneskerettigheder?
Ja
14.1 Uddybning
Se ovenover.
15. Er der kønsligestilling på skolen?
Ja
15.1 Uddybning
Piger og drenge leger og arbejder harmonisk med hinanden på alle klassetrin.
16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde
deres fælles interesser vedrørende skolen?
Nej
16.1 Uddybning
17. Er skolens elever blevet opfordret af skolens leder til at danne elevråd eller på anden
demokratisk måde varetage deres fælles interesser vedrørende skolen? (jf. friskoleloven § 1,
stk. 4)?
Ja
17.1 Uddybning
Eleverne i de tre grupper, lillegruppen, mellemgruppen og storegruppen evaluerer ugentligt deres skolegang. I den
daglige undervisning lyttes der til elevernes synspunkter, lige som fællesmøderne er et forum, hvor eleverne kan
komme til orde.
18. Donationer
Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?
19. Tilsynets sammenfatning
Dette skoleår har i høj grad været præget af den såkaldte coronakrise. Som alle andre skoler måtte Vestbirk
Friskole sende eleverne hjem i det tidlige forår. Herefter blev eleverne i en periode fjernundervist, indtil de yngste
elever under særligt sikrede forhold kunne vende tilbage til skolen. I dette forløb har jeg været i kontakt med
skolens leder, som har orienteret mig om skolens tiltag og tilsendt mig skriftligt materiale. Det er min opfattelse, at
skolens leder og lærere har håndteret forløbet meget fint. Eleverne er blevet undervist, forældrene er løbende
blevet grundigt orienteret, og der har været stort fokus på sikkerheden.
Jeg har haft den glæde i år at opleve, at mit arbejde bliver taget alvorligt, også af eleverne. På mit sidste
tilsynsbesøg trak en dreng i 6. klasse mig diskret til side og sagde: ”Hvis vi nu larmer helt vildt, lukker du så skolen,
så vi får lidt tidligere fri?” Jeg sagde til ham, at selv om jeg ikke kunne love noget, ville jeg overveje sagen grundigt.
Hverken han eller nogen af de andre larmede nu overhovedet. Min oplevelse af skolen er, at der leveres en
kvalificeret undervisning i en god og tryg stemning. Jeg ser Vestbirk Friskole som en veldrevet og velfungerende
skole, hvor det er godt at være lærer og godt at være barn.
Nej