Tilsynserklæring for

Vestbirk Friskole 2018 / 2019

 

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vestbirk Friskole:
1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
609005
Skolens navn:
Vestbirk Friskole
1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Arne Pedersen
2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet
undervisningen, på de enkelte datoer.
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende
08-10-2018 3. klasse dansk Humanistiske fag Arne Pedersen
08-10-2018 4.-5. klasse dansk Humanistiske fag Arne Pedersen
08-10-2018 6. klasse matematik Naturfag Arne Pedersen
08-10-2018 7. klasse engelsk Humanistiske fag Arne Pedersen
25-02-2019 7.-8. klasse Biologi Naturfag Arne Pedersen
25-02-2019 2. klasse dansk Humanistiske fag Arne Pedersen
25-02-2019 2. klasse Musik Praktiske/musiske
fag
Arne Pedersen
25-02-2019 Alle elever Læsebånd Humanistiske fag Arne Pedersen
25-02-2019 8. klasse Tysk Humanistiske fag Arne Pedersen
25-02-2019 5.-6. klasse Historie Humanistiske fag Arne Pedersen
25-02-2019 0.-1. klasse Matematik Naturfag Arne Pedersen
2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Jeg følger skolens undervisning et par dage om året, en gang om efteråret og en gang om foråret. Jeg har i alt
overværet 11 lektioner i forskellige fag, og jeg har mødt alle klassetrin. I forbindelse med hver tilsynsdag holder
jeg et møde med Karsten, skolens daglige leder. Karsten har orienteret mig om skolens økonomi, byggeplaner og
om overvejelserne med at forny vedtægterne. Jeg har talt med Karsten om målbeskrivelser, lige som vi har drøftet
evalueringsformer. Når jeg har været på tilsynsbesøg, har jeg haft mulighed for at tale med lærerne og med
skolens elever. Der er en meget åben og gennemsigtig atmosfære på skolen, og det er nemt at få en god dialog
med alle, man møder. Jeg har fået svar på alt, hvad jeg har spurgt om, og alle er opsatte på at vise mig, hvordan
man laver skole. Det er mit indtryk, at samarbejdet mellem ledelse, lærere og børn er godt og tillidsfuldt.
3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale,
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet
undervisningssprog end dansk.
3.1 Uddybning
4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
4.1 Uddybning
5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
5.1 Uddybning
6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
6.1 Uddybning
7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
7.1 Uddybning
Det er min vurdering, at elevernes standpunkt generelt står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Der gives ikke karakterer på skolen, og der er ikke afsluttende prøver, når eleverne forlader skolen. Min vurdering
er derfor baseret på mine oplevelser i undervisningen, ved at se på elevernes skriftlige arbejde og på lærernes
oplysninger, blandt andet om, at de elever, der forlader skolen, generelt klarer sig godt ved de afgangsprøver, som
de efterfølgende tager på andre skole. Endelig foretager skolen løbende læse- og stavetests, lige som der i de
mindre klasser laves talprøver. Her klarer eleverne sig generelt som forventet. Der er dog relativt stor forskel på de
enkelte elevers faglige niveau. Der er ikke egentlig specialundervisning på skolen. Skolen tager hånd om de
udfordrede elever gennem et antal lektioner med to lærere og ved en omfattende undervisningsdifferentiering.
Endelig har skolen hver dag et læsebånd, hvor børnene om morgenen i 25 minutter har et intensivt læseforløb
med støtte af lærerne. Den relativt store faglige niveauforskel kan skyldes skolens struktur med få elever i
indskolingen, mange elever på mellemtrinnet og få elever i udskolingen. Mange af eleverne starter således ikke på
skolen i børnehaveklassen, men kommer til i løbet af skoleforløbet. Det kan have fordele, men det skaber også
udfordringer i form af, at eleverne ikke får et ensartet læringsforløb. Selvom det selvfølgelig ikke er ganske lige til,
vil skolen med stor fordel kunne arbejde med en strategi om at få flere elever ind fra starten af skoleforløbet.
8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen?
Ja
8.1 Uddybning
Se ovenover
9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja
9.1 Uddybning
Se ovenover
10. Fører skolen til prøve i historie?
Nej
10.1 Årsag
Skole uden overbygning
10.3 Uddybning
Den observerede historieundervisning er veltilrettelagt og varieret. Børnene er engagerede og vidende.
11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen
Ja
11.1 Uddybning
Vestbirk Friskole følger folkeskolens forenklede mål med visse undtagelser. For eksempel har det særlige fag KUNA
særlige mål. Mit indtryk af undervisningen får jeg primært i forbindelse med mine tilsyn. Efter de fleste lektioner
har jeg haft mulighed for at drøfte forløbet med lærerne. Vestbirk Friskole fremtræder som en i ordets mest
positive forstand traditionel friskole med gedigen undervisning i de traditionelle skolefag og med mange kreative
elementer. Skolen tilbyder for eksempel en musikundervisning, hvor alle børn får mulighed for at lære sammenspil
og for at afprøve diverse instrumenter. Hver morgen er der en morgensamling, hvor der synges en sang eller to, og
hvor børnene får besked om ting, der sker ude i verden, og om aktuelle begivenheder på skolen.
Morgensamlingen virker som en meget positiv og samlende begivenhed i skoledagen. Før morgensamlingen er der
læsebånd, der af og til erstattes med et motionsforløb. I det hele taget er skolens lærere meget opmærksomme
på, at boglig indlæring forbedres af, at børnene i den enkelte lektion får mulighed for både stillesiddende arbejde
og bevægelsesaktiviteter. I de yngste klasser observerer jeg, at aktiviteterne skifter tre-fire gange i løbet af hver
lektion. Konkret har jeg tillige iagttaget, hvordan der i biologi i 7.-8. klasse veksles mellem teoretisk indlæring og
walk and talk med fagrelevante spørgsmål. Læringsmiljøet i de enkelte lektioner virker på en udefrakommende
godt. Der er en afslappet og konstruktiv kontakt mellem lærere og elever, og de fleste elever virker
indlæringsparate. De går i gang med de stillede opgaver og arbejder generelt ihærdigt. Eleverne er spørgende og
interesserede, og de er hjælpsomme over for hinanden. Der undervises på mange forskellige måder af de enkelte
lærere. Denne mangfoldighed opfatter jeg som en pædagogisk styrke for skolen.
Samlet set kan jeg konstatere, at lærerne leverer en god undervisning i et godt og velfungerende læringsmiljø, og
de anvendte undervisningsmaterialer er relevante og tidssvarende. Skolens bygninger består dels af moderne
faglokaler og nye, lyse klasselokaler, dels af en noget nedslidt bygningsmasse, som dog bruges optimalt, og som
også er med til at give skolen et særpræg. Jeg skal dog pointere, at lærernes arbejdsforhold i de nuværende
bygninger på ingen måde er optimale. Det ikke en fordel for forberedelse, møder og samtaler, at lærerværelset er
så beskedent udstyret, at der knap er en stol til hver lærer. Jeg er ikke i tvivl om, at det ville styrke undervisningen,
hvis disse forhold blev forbedret.
Samlet set står undervisningen på Vestbirk Friskole mål med, hvad der sædvanligvis kræves i folkeskolen.
12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som
det danske med frihed og folkestyre?
Ja
12.1 Uddybning
Skolen er rundet af den danske friskoletradition i Grundtvigs ånd: åbenhed, højt til loftet og udsyn til det
omkringliggende samfund. Det fremgår da også af skolens værdigrundlag, at ”der styres efter demokratiske
erfaringer, hvor den enkeltes frihed, mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværd er centrale
omdrejningspunkter”. Skolen lever på mange måder op til de fine ord. Morgensamlingerne er præget af fortælling
om verden udenfor, og i de enkelte lektioner inddrages som noget naturligt emner fra det omgivende samfund.
13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja
13.1 Uddybning
Se ovenover.
14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsog
menneskerettigheder?
Ja
14.1 Uddybning
Se ovenover.
15. Er der kønsligestilling på skolen?
Ja
15.1 Uddybning
Børnene leger og arbejder sammen på tværs af køn.
16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde
deres fælles interesser vedrørende skolen?
Ja
16.1 Uddybning
Skolen har ikke noget elevråd, men hver uge evaluerer de tre elevgrupper, lillegruppen, mellemgruppen og
storegruppen, undervisningen. Her tages synspunkter af alle slags op, og der lyttes til børnene i en konstruktiv
dialog.
18. Donationer
Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?
18.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der
Nej
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms.
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.
Navn Adresse Beløb i kroner
19. Tilsynets sammenfatning
Det er en god oplevelse at føre stilsyn på Vestbirk Friskole. Jeg bliver mødt med åbenhed fra alle sider, og jeg
oplever dygtige lærere og glade børn både i timerne og i frikvartererne.