Tilsynserklæring for

Vestbirk Friskole 2016 / 2017

 

 

Baggrund:

 

I loven om frie grundskoler (§ 9,stk 2) står der, at enhver fri grundskole skal vælge et eksternt

tilsyn.

Den tilsynsførende skal vurdere forskellige områder og skrive resultatet af vurderingen i tilsynserklæringen, der lægges på skolens hjemmeside:

  • Om elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  • Om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der

almindeligvis kræves i folkeskolen.

  • Om skolen efter sit formål og i hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene
  • Om undervisningssproget er dansk
  • Om skolen modtager donationer, en eller flere, fra samme donor på tilsammen over 20.000 kr ex. moms.

 

 

Tilsynserklæringen er udarbejdet efter disse retningslinier.

 

Skolens navn og skolekode :               Vestbirk Friskole, kode  609005

 

Tilsynsførendes navn:                          Jens Mose

 

Datoer for tilsynsbesøg:                       10. oktober  2016 og 13.juni 2017

 

Tilsynet er foretaget udfra følgende :

 

  1. Overværelse af undervisningen i

 0.-1. kl                   Dansk   

                 2. kl                   Dansk

     3. kl                   Dansk

     4. kl                   Dansk, Musik, Tysk

                 5. kl                   Dansk, Naturfag (Kuna) Matematik, Engelsk

     6. kl                   Engelsk, Matematik, Naturfag (Kuna), Dansk

     7. kl                   Dansk, Geografi, Biologi, Matematik

     8. kl                   Dansk, Engelsk,Tysk, Biologi, Geografi, Matematik

 

Desuden indgår Morgensamling   (hele skolen)

 

Skolens elever fortsætter efter 8. klasse på efterskole eller andre grundskoler.

                     

  1. Samtaler med skolens leder, nogle lærere og børn

 

  1. Diverse skriftlige materialers information om skolen, skolens værdier, faglige mål, lektionstal, ugeskemaer, forældrebreve m.m.

 

  1. Helhedsindtryk af skolens samlede pædagogiske miljø.

 

 

Konklusion :

 

Det er min vurdering, at elevernes standpunkt i skolefagene, herunder dansk, regning/matematik og engelsk, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Det er ligeledes min vurdering, at skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Endelig lever skolen op til kravet om at forberede eleverne til lighed og folkestyre.

 

Det bemærkes i øvrigt, at undervisningssproget er dansk og at skolen ikke modtager donationer af ovennævnte karakter.

 

 

 

Kommentarer :

 

Mange forskellige forhold spiller en rolle for læringen i et pædagogisk miljø.

I det følgende videregives og kommenteres nogle af disse ud fra helhedsindtryk fra tilsynsbesøgene.

Med kun få dages besøg over året umuliggøres naturligvis evidensbaserede, sikre konklusioner. Til gengæld kan man iagttage mange ”tegn” - træk, der antyder eller afspejler forhold  i – og omkring undervisningen, dens deltagere, dens kultur og læringsmuligheder.

 

***

Enhver elev undervises både i sin årgangsklassegruppe og i grupper sammen med yngre eller ældre elever. Ofte med fælles tema for undervisningen – men forskellige udfordringer /opgavemuligheder.

Således øges muligheden for at undervise den enkelte på det tilpasse niveau og dermed uv-differentiere til gavn for hvert enkelt barn.

Strukturen vil også fremme elevernes kendskab til hinanden på tværs af alder og kan dermed styrke den sociale sammenhængskraft og – i sidste ende  - børnenes læring.

 

Små og overskuelige forhold giver som nævnt gode muligheder for læring, men små hold  indeholder også udfordringer .

Det kan være vanskeligt på små hold at profitere af  den fælles kultur, ”mainstream-effekt”, der kendes fra større grupper og  hvor eleverne lærer meget af hinanden – fagligt som socialt. Fordi der ofte er flere børn pr. lærer og fordi der lettere opstår en ”sådan-gør-vi-her” stil i en klasse.

Set i den sammenhæng virker det helt rigtigt, at skolen både arbejder med  undervisning på årgangen – og  i større grupper.

 

Jeg har oplevet en læringsfremmende stemning omkring undervisningen – eleverne har generelt virket klare til at være med til det, der skulle ske. Lydbilledet vidner til tider om, at de fleste er optaget af det, de laver. Eleverne går generelt umiddelbart i gang med aktiviteterne, hvorved der ikke optræder unødvendig spildtid, ventetid etc.

 

Alle elever deltager i det daglige læsebånd og de ses i disse 20 minutter alle vegne på skolen, hver især i gang med sit. Der er meget stille overalt  og eleverne kan efter aftale læse alt, skøn- og faglitteratur, lektier m.m.

En god træningsaktivitet, der desuden indeholder god uv-differentiering i det omfang, hver især læser med den tilpasse udfordring.

 

Læsebåndet efterfølges af den daglige fællessamling i salen indeholdende både  sang , dagens relevante information samt et tema,  forberedt til hele børnegruppen.

Disse to elementer faciliterer tilsammen en daglig skolestart for alle, præget af ro og fælles samvær. En god og læringsfremmende ordning til styrkelse af bl.a. børnenes undervisningsparathed.  Fysiske ændringer af  morgensamlingen ville formodentlig ovenikøbet kunne gøre den endnu bedre som den fælles  ”skolestarter”, den er.

 

Skolens undervisning evalueres bl.a. via årlige tests i dansk og matematik, der bruges som supplement til den øvrige evaluering.

 

Undervisningens  anvendte materialer virker tids- og alderssvarende. IT bruges i nogen grad i undervisningen,.

 

Vestbirk Friskole er en lille skole og udnytter de fordele, der er forbundet med overskuelighed, små holdstørrelser, fælles daglig samling, legeplads  m.m. 

Børnene kender hinanden på tværs af alder og man fornemmer god rummelighed overfor børn med særlige behov, der da også generelt synes at trives godt på skolen. Måske af samme grund har skolen relativt stor søgning (og optag) af denne gruppe børn.

Dette medfører ret stor faglig spredning indenfor årgangene med dertil hørende udfordringer for lærernes differentiering af  undervisningen - især hvor flere årgange undervises sammen.

 

Hos de ældre årgange opleves stemningen i  undervisningen  ret entydigt fokuseret , hvilket kan tyde på, at  der over tid foregår en positiv justering  eleverne imellem i tilgangen til skolearbejdet.

Det er vanskeligt at fastslå årsagen hertil – det kan f.eks. være udtryk for, at skolens kultur virker eller at klasseledelsen hos de ældre er tydeligere. Og det kan betyde bedre læring for flere elever.

.

Elev- lærer relationen støttes af de små hold, der åbner for en tæt faglig og social kontakt, herunder mulighed for præcise input til den enkeltes læring. Stemningen virker afslappet og med respekt for den enkelte.

 

Lærerne er velforberedte med en klar ide om, hvad der skal foregå i timen…

De har hver især forskellige styrkesider og  jeg oplever åbne og afslappede kollegiale relationer.

Godt indbyrdes kendskab medarbejderne imellem vil, hvis det bruges i samarbejdet, medvirke til god læring for børnene.

Man fornemmer en høj grad af  ejerskab  til skolen –  hos såvel ledelse som ansatte, hvilket kan gavne børnenes tilhørsforhold til deres skole.

 

Eleverne arbejder som nævnt på små hold og det kan give de ovenfor nævnte fordele.

Imidlertid vil eleverne i deres senere uddannelsesforløb opleve langt større hold med ringere kontakt mellem læreren og den enkelte elev. Og de vil opleve væsentlige dele af deres indlæring afhænge af dels egne evner til at arbejde i par, grupper etc. dels deres egen, selvstændige indsats.

Det er derfor vigtigt, at de ældre elever også udfordres i forskellige arbejdsformer, så de lærer at klare sig uden en umiddelbart tilgængelig voksenhjælp.

 

Skolens bygningsmasse og inventar er godt brugt, men lokaler og udstyr fungerer.

Pt. er der igangværende arbejder, som vil forbedre faciliteterne for både undervisning og udendørs leg.

Indretning og udsmykning er med til at give lokalerne et præg af hjem, hvor børnene færdes overalt.

Skolen udstråler som helhed en ringe grad af institution og bureaukrati  -  med tilsvarende vægt på relationer, direkte kontakt og uformelle systemer.

Jens Mose /  26. juni 2017

jens.mose@skolekom.dk