Vedtægter

Vedtægterne besluttet af bestyrelsen 22. februar 2006.
Godkendt af Undervisningsministeriet 31. oktober 2006. Vilkår for godkendelse findes efter de nedenstående vedtægter.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Friskole.

 

Hjemsted og formål

 

§1

"Vestbirk Friskole" er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Gedved  kommune, Vejle amtskommune Skolen er oprettet den 20. september 1892 og har CVR-nummer 13168318.

§2

lnstitutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre

retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

 

Stk. 2 Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag: Vestbirk Friskole er en Grundtvig-Koldsk inspireret friskole, hvis dagligdag hviler på et almindeligt kristent grundlag og menneskesyn uden at være forkyndende. Dette udmøntes i retten for den enkelte til at være den man er, til at tro på sig selv og dermed videreudvikle sit selvværd. Den enkelte har krav på respekt, men forventes naturligvis samtidig at vise andre og det overordnede fællesskab samme re-

spekt.

 

Skolens drift

§3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige.  Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i "Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

 

Stk. 2  Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode, overskud ved driften tilfalder skolen og skal aivendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til -byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

 

Stk. 3  Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler m.v.,”

Midlerne må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over. 

Forældrekreds og skolekreds

§4

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af "Lov om friskoler og private grundskoler mv” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i offentligt anerkendt plejeforhold.

 

Stk. 2  Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til "Lov om friskoler og private grundskoler m.v."  .". Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynes jfr. § 6 og § 14 stk. 2.

 

 

Stk. 3  Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

 §5

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

 

Stk. 2  Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen

at afgive stemme. lngen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere §11 stk. 1.

 

Stk. 3  Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

  

Tilsyn

§6

I henhold til § 4 stk. 2 udøver forældrekredsen det overordnede tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Undervisningen og sprogstimuleringen skal stå mål med, hvad der almindligvis kræves i folkeskolen og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestye. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

 

Stk. 2  Efter bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv” skal der desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et særligt valgmøde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende

 

Stk.3 Vældges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Valget sker på et særligt indkaldt valgmøde, der kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsnsførende, idet ethverts forældrekredsmedlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen afgive stemme.

 

Stk. 4  Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringe skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

 

Stk 5  Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i ”Lov om friksoler og private grundskoler mv.”

 

Generalforsamling

§7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

 

Stk. 2   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i

hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. februar - 1. april. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. lndkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.

4. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.

5. Skolekredsens valg af suppleanter.

6. lndkomne forslag:

7. Eventuelt.

 

Stk.3  Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skrift-

ligt indgivet til bestyrelsen senest den 1, februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.

 

Stk.4  Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af

mænd og kvinder.

 

§8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af skolekredsens og/eller forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

 

 

§9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.

 

Stk.2  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog §20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

                          

Stk. 3  Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en proto-

kol, der underskrives af dirigenten.

  

Bestyrelsens sammensætning

§ 10

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være forældre til børn på skolen.

 

Stk 2  Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i

forældrekredsen, mens 5, hvoraf mindst 3 skal være forældre til elever på skolen, vælges

af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet

forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på et særligt møde, der

afholdes i forbindelse med generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende.

 

Stk 3  Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt. Hvis dagsordenen for generalforsamlingen indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk.4  Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

 

Stk. 5  Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.

 

Stk.6  Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

 

Stk.7  Der skal af referatet fra henholdsvis generalforsamlingen og det særlige valgmøde fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

  

§ 11

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).

 

Stk.2  Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

 

Stk.3  Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

 

Stk.4  Skolens leder og souschef samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

 

Stk.5  Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

  

Om bestyrelsen og dens arbejde

§12                                      

Bestyrelsen konstituerer sig selv med henholdsvis formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

 

Stk. 2  Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornø-

dent.

 

Stk. 3  Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende

underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

 

Stk. 4  Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at be-

slutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives proto-

kollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende

mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i proto-

kollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

 

Stk. 5  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmerne er til stede. Beslutnin-

ger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke

stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er det formandens eller

ved dennes fravær næstformandens stemme der er afgørende.

 

§13

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, den eller de tilsynsførende, skolens leder og øvrige ansatte.

 

Stk. 2  Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf.

"Lov om friskoler og private grundskoler mv." samt "Bekendtgørelse om vedtægter

for friskoler og private grundskoler m.v." I tilfælde af et medlems udtræden i funkti-

onsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette

ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperio-

den.

§14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt,  lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler mv." og skolens vedtægter.

 

Stk. 2  Bestyrelsen er ansvarlig for; at forældrekredsen indkaldes til valgmøde, hvor foræl-

drekredsen dels vælger tilsynsførende og de to forældrerepræsentanter-samt minimum en suppleant til bestyrelse jfr. § 10, stk. 4, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. S 4 stk. 2. og §6

 

Stk. 3  Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggen-

de måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

 

Stk. 4  Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i

overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

 

Stk. 5  Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

 

Stk. 6  Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere

og andet fastansat personale.

 

Stk. 7  Det er bestyrelsen der træffer beslutning om køb og salg af fast ejendom. Beslutning

om køb eller salg af fast ejendom skal ske på to hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst totredjedeles flertal af samtlige bestyrelsesmedlemmer hver gang. Beslutning om pantsætning af skolens faste ejendom kan træffes ved almindelig stemmeflerhed. Også denne beslutning skal ske på to hinanden følgende bestyrelsesmøder.

 

Stk. 8  Bestyrelsen skal underrette forældrekredsen og de kommuner hvor elever er

hjemmehørende umiddelbart efter bestyrelsens beslutning om indgivelse af begæring om betalingsstandsning eller begæres konkurs og om grundlaget for beslutningen eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. Bestyrelsen skal ligeledes underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen har indgivet begæring om betalingsstandsning eller begæres konkurs og i øvrigt, når der er fare for, at skolen af økonomiske årsager må indstille sin drift.

 

§15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid krav på at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§16

lnstitutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst 5 af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1 .

 

Skoleleder

§17

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, forældrekredsen, skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

 

Stk. 2  Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbe-

grænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

 

Stk. 3  Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt om-

fang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

Regnskab

§18

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Stk.2 Revisionen skal være afsluttet senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling,

hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrel-

sesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på

tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

 

Vedtægtsændring

§19

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter indstilling fra skolens bestyrelse.

 

Stk. 2 Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende

generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

Stk.3  På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med

mindst totredjedeles flertal.

 

Stk. 4  Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst totredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

 

Nedlæggelse

§20

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en

generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævel-

sen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny

generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal af de fremmødte med-

lemmer. Jf. dog stk. 6.

 

Stk. 2  Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller

ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.

 

Stk. 3  Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommu-

ner meddelelse om skolens nedlæggelse.

 

Stk. 4  Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 

Stk. 5 Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening

efter Undervisningsministeriets godkendelse.

 

Stk. 6  §20, stk. 1 er kun gældende, når bestyrelsen fortsat har kompetence til at træffe be-

slutninger om skolens fremtid.

 

§21

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

 

Således endelig vedtaget på skolens generalforsamlinger henholdsvis den 23 februar 2006 og d. 13. Marts 2006.

 

 

Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer:

 Jens Vinther

 

Karolinelundsvej 4,

8752 Østbirk

Formand

…………………………………………………

 

Christa Svendgaard

Rødkildevej 5,

8740 Brædstrup

Næstformand

…………………………………………………

Bettina Kjær

Holtvadvej 13

8751 Gedved

………………………………………………… 

Tina Pedersen

Vestbirkvej 43

8752 Østbirk

…………………………………………………

 

Doris Roed

Skjoldborgsvej 6,

8752 Østbirk

 

  

 

Den 28. juni 2010 blev det på en ekstraordinær generalforsamling besluttet, at Vestbirk Friskole skal drive børnehave. Da dette kræver en tilføjelse af vedtægterne blev følgende vedtaget af bestyrelsen.

 

Tilføjelse til Vedtægterne for den selvejende institution Vestbirk Friskole.

Der tilføjes stk.1 til vedtægternes §1:

“Vestbirk Friskole driver efter aftale med Horsens Kommune en privat institution, Vestbirk Naturbørnehave, efter reglerne i Friskolelovens § 36a og Dagtilbudslovens §20.”

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 8. okt. 2012.

Marianne Krogh (formand)               

Per Hansen (næstformand)        

Simon Christensen (kasserer)    

Helle Pedersen                                

Elin Moland Holst                            

Vagn Lunding                                    

Heidi N. Nielsen                              

 

Vedtægter og tilføjelse til vedtægter er offentliggjort på skolens hjemmeside 07/01/2014