Undervisningsplaner

Undervisningsmisteriets  Forenklede Fælles Mål ligger overordnet til grund for undervisningen på Vestbirk Friskole. Visse forhold gør, at vi afviger fra beskrivelsen i Forenklede Fælles Mål:

 • Det særlige Vestbirk-Friskole-fag KUNA findes ikke i Forenklede Fælles Mål. Faget indeholder ud over Natur-teknologi faget historie i indskolingen.
 • Da Undervisningsministeriets opdeling i indskoling, mellemtrin og udskoling sker på andre klassetrin end Vestbirk Friskoles opdeling i Lille- Mellem- og Storegruppe, vil der forekomme afvigelser i delmålene.
 • ”Forenklede Fælles Mål” beskriver trinmålene efter 9. klasse. Da Vesbirk Friskoles højeste klassetrin er 8. Klasse, er det præciseret herunder, hvordan trinmålene er efter 8. klasse på Vestbirk Friskole.

Fysik/kemi

Færdigheds- og vidensmål efter 8. Klassetrin

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der inden for kompetenceområdet ”undersøgelser”, sætter dem i stand til, atformulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold

 

 • have viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • kunne konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde
 • kunne undersøge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser og have viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber
 • kunne undersøge enkle reaktioner mellem stoffer og have viden om kemiske reaktioner
 • kunne analysere dele af stofkredsløb og have viden om carbons og nitrogens kredsløb
 • Eleven kan undersøge lyd, lys og farver og have viden om bølgetyper, lyd- og lysfænomener
 • have viden om atomkernen og elektronsystemet
 • kunne undersøge energiomsætning og have viden om energiformer
 • kunne eksperimentere med energiomsætning hvori elektricitet og magnetisme indgår og have viden om elektriske og magnetiske fænomener
 • have viden om energiforsyning
 • have viden om kræfter og bevægelser
 •  

 

Modellering:

 

 • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag og eleven har viden om modellering i naturfag
 • Eleven kan med modeller beskrive sammenhænge mellem atomers elektronstruktur og deres kemiske egenskaber og eleven har viden om Grundstoffernes periodesystem
 • Eleven kan med repræsentationer beskrive kemiske reaktioner. Eleven har viden om kemiske symboler og reaktionsskemaer
 • Eleven kan beskrive atomers opbygning og eleven har viden om enkle atommodeller
 • Eleven kan med enkle modeller visualisere energiomsætninger og eleven har viden om energiomsætninger
 • Eleven kan med modeller beskrive elektriske kredsløb og eleven har viden om repræ
 • sentationer af elektriske kredsløb
 • Eleven kan med modeller beskrive bevægelser i Solsystemet
 •  


 

Perspektivering:

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kunnen og færdigheder, der sætter dem i stand til, at

 

 • kunne beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden og have viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold
 • kunne forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder og have viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling
 • kunnen anvende stoffer hensigtsmæssigt i hverdagen og have viden om egenskaber ved materialer og kemikalier
 • kunne beskrive fotosyntesens og forbrændingsprocessers betydning for atmosfærens sammensætning og have viden om ændringer i atmosfærens sammensætning
 • kunne beskrive anvendelsen af lyd og lys i medicinsk og teknologisk sammenhæng
 • kunne identificere energiomsætninger i den nære omverden og have viden om energikilder og energiomsætning
 • kunne diskutere udvikling i samfundets energiforsyning og have viden om udvikling i samfundets energibehov

 

Kommunikation

 

Målet er, at eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier og har viden om metoder til at formidle indholdet. Og at eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag. Eleven skal således mundtligt og skriftligt kunne udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber. Og eleven skal målrettet kunne læse og skrive tekster i naturfag ud fra en viden om naturfaglige teksters formål og krav til struktur.

 

 

Geografi

Geografiundervisningen tager udgangspunkt efter læseplanen for geografi fra Undervisningsministeriet.

Fagformål for faget geografi:

 ”Eleverne skal i faget geografi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan geografi – og geografisk forskning – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i geografi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden med vægt på forståelse af grundlæggende geografiske begreber, sammenhænge og samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser blandt andet ved feltarbejde og brug af geografiske kilder. Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere.

Stk. 3. Eleverne skal tilegne sig forståelse af fremmede kulturer og opnå erkendelse af natur- og kulturgeografiens bidrag til vores verdensbillede. Elevernes ansvarlighed overfor naturen og brugen af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.”

Undervisningen tilrettelægges efter de 4 naturfaglige kompetenceområder, således at undervisningen til og med 8. klasse primært opfylder fase 1 og 2 (ud af 3) af Færdigheds- og vidensmålene for 7.-9. klasse på uvm.dk.

Kompetencområder og -mål for Geografi samt Færdigheds- og vidensmål i punktformer

Undersøgelse/ Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi:

 • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold
 • Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • Eleven har viden om indsamling og validering af data
 • Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge befolkninger og byers strukturer
 • Eleven har viden om demografiske variable og bymønstre
 • Eleven kan undersøge befolknings- og erhvervsudviklings betydning for levevilkår
 • Eleven har viden om levevilkår og befolknings- og erhvervsudvikling
 • Eleven kan indsamle vejrdata over tid fra lokalområdet, herunder med digitale redskaber
 • Eleven har viden om vejr og vejrfænomener
 • Eleven kan undersøge klimaets indflydelse på lokale og globale forhold
 • Eleven har viden om klimazoner og plantebælter
 • Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik
 • Eleven har viden om produktionskæder
 • Eleven kan undersøge landes ressourceudnyttelse og handelsmønstre
 • Eleven har viden om transportmønstre og fordeling af ressourcer
 • Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber
 • Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse
 • Eleven kan undersøge naturgrundlagets betydning for menneskers levevilkår
 • Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget

Modellering/Eleven kan anvende og udvikle naturfaglige modeller i geografi

 • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
 • Eleven har viden om modellering i naturfag
 • Eleven kan vælge modeller efter formål
 • Eleven har viden om karakteristika ved modeller i naturfag
 • Eleven kan med modeller forklare befolkningsudvikling, herunder med digitale simuleringer
 • Eleven har viden om befolkningsligningen og befolkningspyramider
 • Eleven kan forklare sammenhænge mellem befolkningssammensætning, erhvervsstruktur og naturgrundlag
 • Eleven har viden om modeller til illustration af sammenhænge mellem befolkning og erhverv
 • Eleven kan med temakort og digitale animationer beskrive pladetektonik
 • Eleven har viden om tektoniske plader og deres bevægelser
 • Eleven kan med modeller forklare pladetektonikkens indflydelse på levevilkår
 • Eleven har viden om naturkatastrofer og påvirkning fra pladetektonisk aktivitet
 • Eleven kan med modeller beskrive produktions– og forbrugsfordeling, herunder med digitale kort
 • Eleven har viden om modeller, der beskriver global arbejdsdeling
 • Eleven kan med repræsentationer forklare fordeling og udvikling af fattige og rige lande
 • Eleven har viden om karakteristika ved fattige og rige lande
 • Eleven kan med modeller beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper, herunder med digitale animationer
 • Eleven har viden om dannelsen af danske landskabstyper
 • Eleven kan med modeller for landskabs- og råstofdannelse forklare arealanvendelse, herunder med digitale redskaber
 • Eleven har viden om danske råstoffers dannelse, lokalisering og udvinding

 

Perspektivering/Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

 • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden
 • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold
 • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder
 • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling
 • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder
 • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling
 • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsforholds påvirkning af lokal og global udvikling
 • Eleven har viden om udvikling i alderssammensætning og by- og landområder
 • Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding
 • Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer
 • Eleven kan analysere menneskets påvirkning af vands og kulstofs kredsløb
 • Eleven har viden om problematikker knyttet til vands og kulstofs kredsløb
 •  Eleven kan forklare lokale levevilkårs afhængighed af globalisering
 • Eleven har viden om multinationale selskaber og teknologisk udvikling som drivkraft for

globalisering

 • Eleven kan forklare årsager til nationale og globale konflikter om kulturforskelle, grænsedragninger og ressourcer
 • Eleven har viden om landes interesser, involvering i konflikter og konfliktløsning
 • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget
 • Eleven har viden om interesser knyttet til energi- og råstofudvinding og bæredygtig naturudnyttelse
 • Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse
 • Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget

Kommunikation/Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold i geografi

 • Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier
 • Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold
 • Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold
 • Eleven har viden om kildekritisk formidling af naturfaglige forhold
 • Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag
 • Eleven har viden om påstande og begrundelser
 • Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation
 • Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng
 • Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber
 • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag
 • Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag
 • Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav

 

 

Trinmål efter 8. klasse

 

Matematiske kompetencer

 

Undervisningen skal lede frem mod, at

 

1. Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser, og eleven har viden om problemløsningsprocessere

2.  Eleven kan afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model  

3. Eleven har viden om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen

4. Eleven kan skelne mellem enkelttilfælde og generaliseringer, og eleven har viden om forskel på generaliserede matematiske resultater og resultater, der gælder i enkelt tilfælde

5. Eleven har viden om enkle matematiske beviser

6. Eleven har viden om fagord og begreber samt enkelte matematisk symbolsprog

7. Eleven kan vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation og eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler  

8. Eleven kan anvende udtryk med variable og har viden om opstilling og omskrivning af udtryk med variable

9.  Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation  

10. Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision

 

Tal og algebra

 

Undervisningen skal lede frem mod, at

 
 • Eleven kan anvende reelle tal og eleven har viden om irrationale tal

 • Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent og eleven har viden om sammenhængen mellem decimaltal, brøk og procent

 • Eleven kan udføre beregninger med potenser og rødder og har viden om regneregler med disse

 • Eleven kan udføre sammensatte beregninger med rationale tal og har viden om regningsarternes hierarki

 • Eleven kan opstille og løse ligninger og eleven har viden om strategier til løsning af ligninger

 • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske repræsentationer  

 • Eleven kan anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer og eleven har viden om repræsentationer for lineære funktioner  

 
 • Eleven kan udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, herunder rentevækst og eleven har viden om procentuel vækst og metoder til vækstberegninger i regneark, herunder viden om renter, lån og opsparing

 • Eleven kan sammenligne algebraiske udtryk og har viden om regler for regning med reelle tal

 • Eleven kan udføre omskrivninger og beregninger med variable og eleven har viden om metoder til omskrivninger og beregninger med variable

 

Geometri og måling

 

Undervisningen skal lede frem mod, at

 
 • Eleven kan undersøge sammenhænge mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold

 • Eleven har viden om ligedannethed og størrelsesforhold

 • Eleven kan undersøge egenskaber ved linjer knyttet til polygoner og cirkler, herunder med digitale værktøjer og eleven har viden om linjer knyttet til polygoner og cirkler

 • Eleven kan forklare sammenhænge mellem sidelængder og vinkler i retvinklede trekanter. Eleven har viden om den pythagoræiske læresætningEleven kan undersøge todimensionelle gengivelser af objekter i omverdenen  

 • Eleven kan analysere mønstre og symmetrier i omverdenen  

 • Eleven kan omskrive mellem måleenheder og eleven har viden om sammenhænge i enhedssystemet  

 • Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser og eleven har viden om metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer   

 • Eleven kan bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale værktøjer og eleven har viden om formler og digitale værktøjer, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og rumfang af figurer

 • Eleven kan bestemme afstande med beregning Eleven har viden om metoder til afstandsbestemmelse

                               

Statistik og sandsynlighed

 

Undervisningen skal lede frem mod, at

 
 • Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser  

 • Eleven kan vælge relevante deskriptorer og diagrammer til analyse af datasæt

 • Eleven kan undersøge sammenhænge i omverdenen med datasæt

 • Eleven har viden om udfaldsrum og tællemåder

 • Eleven har viden om sandsynlighedsmodeller og sandsynlighedsberegninger  

 • Eleven kan anvende sandsynlighedsregning og har viden om statistik og teoretisk sandsynlighed

Dansk efter 8. klasse

Kompetencemål:

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Planlægning:

 • Eleven kan selvstændigt formulere en afgrænset opgave.
 • Eleven har viden om opgave og problemformulering.
 • Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling.
 • Eleven har kendskab til produktionsplanlægning, roller, ressourcer, opgavetyper og deadlines.
 •  Eleven kan arbejde fra proces til færdigt produkt.

Forberedelse:

 • Eleven kan indsamle oplysninger og disponere dem.
 • Eleven har viden om spørgemetoder.
 • Eleven har viden om research, optagelse og skitser.
 • Eleven har viden om disponering og layoute stof, så det fremmer hensigten med produktet.

Fremstilling:

 • Eleven kan udarbejde opinions og ekspressive tekster.
 • Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer.
 • Eleven har kendskab til fremstilling af større multimodale produkter.
 • Eleven har viden om virkemidler.
 • Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter.
 • Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper.

Respons:

 • Eleven kan respondere på forskellige fremstillingsformer.
 • Eleven har viden om fremstillingsformer.
 • Eleven kan respondere på sproglig stil.
 • Eleven har viden om sproglig stil.
 • Eleven har viden om genretræk.

Korrektur:

 • Eleven kan registrere og korrigere egne og andres fejl.
 • Eleven har viden om sproglig korrekthed.
 • Eleven kan korrigere tekstens layout.
 • Eleven kan fremstille tekster med korrekt grammatik og layout.
 • Eleven har viden om korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout.

Præsentation og evaluering:

 • Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen.
 • Eleven har viden om formidlingsformen.
 • Eleven kan lancere en multimodal produktion.
 • Eleven har viden om evalueringsformer

 

 • Engelsk – 8. klasse – Fælles Mål
 •  
 • Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, således at de kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed om engelsk sprog og kunne vælge egnede sproglærings- og kommunikationsstrategier som grundlag for fremmedsprogsindlæringen.
 • Stk. 2. Eleverne skal ved at anvende varierede arbejdsmetoder, it og medier, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter opnå oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal eleverne bevare lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling.
 • Stk. 3. Eleverne skal arbejde med emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så de kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.
 •  

 

 • Eleverne på 8. årgang lever op til følgende af færdigheds- og vidensmål.
 •  
 • Mundtlig kommunikation
 • - Eleverne kan forstå varianter af engelsk
 • - Eleverne kan forstå hovedindholdet af tekster om samfundsrelaterede emner
 • - Eleverne har viden om forskellige varianter af engelsk
 • - Eleverne har viden om teknikker til lytning
 • - Eleverne kan indgå i spontane samtaler om forskellige emner i et sprog, der passer til situationen
 • - Eleverne kan deltage aktivt i en uforberedt samtale
 • - Eleverne har viden om høflighedsstrategier
 • - Eleverne kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer
 • - Eleverne kan anvende et rimeligt præcist og nuanceret ordforråd
 • - Eleverne kan vælge kommunikationsstrategier i relation til egne kommunikative problemer
 • - Eleverne kan brainstorme med centrale ord og overbegreber
 • - Eleverne kan tilpasse en sproglig fremlæggelse efter formål og modtager

 

 •  
 • Skriftlig kommunikation
 • - Eleverne kan forstå hovedindholdet af enkle, argumenterende tekster
 • - Eleverne kan forstå centrale synspunkter i autentiske tekster
 • - Eleverne har viden om hjælpemidler til læsning af tekster
 • - Eleverne kan udtrykke sig skriftligt afpasset formål
 • - Eleverne har viden om tekstskabeloner
 • - Eleverne kan stave med hjælpemidler og sætte tegn
 • - Eleverne kan skrive med rimelig sproglig præcision
 • - Eleverne har viden om stavning og tegnsætning på engelsk
 • - Eleverne har viden om funktionel grammatik
 • - Eleverne kan modtage respons i det skriftlige arbejde
 •  
 •  
 • Kultur og samfund
 • - Eleverne kan kommunikere om egne og andres kulturmøder
 • - Eleverne har viden om potentielle konfliktpunkter i kulturmøder
 • - Eleverne kan anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i forskellige situationer
 • - Eleverne har viden om varianter af engelsk på verdensplan
 • - Eleverne kan producere multimodale teksttyper på engelsk
 • - Eleverne kan vurdere engelsksprogede tekster i forhold til genre og sprogbrug
 •  
 • Historie – 8. klasse – Fælles Mål
 •  
 • Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige med dansk kultur og historie.
 • Stk. 2. Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende med historiske sammenhænge og problem-stillinger for at udbygge deres forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og opnå indsigt i kontinuitet og forandring.
 • Stk. 3. Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved opnår eleverne forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund.
 •  
 • Færdigheds- og vidensmål efter 8. klassetrin
 •  
 • Kronologi og sammenhæng
 • - eleverne kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng
 • - Eleverne har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger
 • - Eleverne har viden om historisk udvikling
 • - Eleverne kan anvende principper for inddeling af historien til at få et historisk overblik
 • - Eleverne har viden om principper for inddeling af historien
 • - Eleverne kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt
 • - Eleverne har viden om kanonpunkter
 •  
 • Kildearbejde
 • - Eleverne kan formulere historiske problemstillinger
 • - Eleverne kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder
 • - Eleverne kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger
 •  
 • Historiebrug
 • - Eleverne kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
 • - Eleverne har viden om funktion af historie i fortid og nutid
 • - Eleverne kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed